CLUB AGENDA

    Er zijn geen agenda punten de komende twee maanden.
scheidsrechter scorers rooster

Wedstrijd uitslagen en competitiestanden

Contributiebeleid

Contributie: bedragen en beleid

Het contributiejaar van onze vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Als lid van de Twente Buzzards ben je in deze periode contributie verschuldigd, bestaande uit een verenigingsdeel (verenigingscontributie) en de bijdrage aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB), de zogenaamde bondscontributie / bondsafdracht. Bij een nieuwe aanmelding wordt tevens inschrijfgeld van EURO 10 in rekening gebracht.

Verenigingscontributie [PDF]


Bij de inschrijving geef je een machtiging af (verplicht) voor de automatische incasso van het inschrijfgeld en de contributie. De verenigingscontributie wordt maandelijks in tien termijnen geïncasseerd, beginnend eind september van elk jaar; de laatste incasso is dus eind juni van het daaropvolgende jaar. De bondscontributie geldt voor één competitieseizoen maar wordt (in tegenstelling tot voorgaande seizoenen) in drie maandelijkse termijnen geïnd, te weten in oktober, november en december.

Indien je tijdens het seizoen lid wilt worden, dan zal de contributie evenredig worden berekend over het aantal maanden tot einde contributiejaar (30 juni), exclusief de bondsafdracht. De bijdrage aan de bond ben je altijd voor een heel competitieseizoen verschuldigd.

Mocht de contributie niet geïncasseerd kunnen worden, zullen wij een herinnering per mail sturen met het verzoek het bedrag binnen twee weken over te maken. Bij geen betaling, zal het openstaande contributiebedrag in de volgende incasso ronde worden meegenomen. Indien blijkt dat er wederom is gestorneerd zal contact worden gezocht met de trainer/coach en zal de NBB identificatiekaart (spelerskaart) tijdelijk worden ingenomen. Hierdoor kun je, totdat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Het lidmaatschap van de Twente Buzzards wordt aangegaan tot het einde van het contributiejaar, namelijk 30 juni. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd als je niet tijdig (en schriftelijk) opzegt. Ter herinnering worden er aan het einde van het seizoen brieven / formulieren uitgedeeld waarin leden kenbaar kunnen maken of ze het daaropvolgende seizoen willen blijven spelen. Ook via de nieuwsbrief/website zal je op tijd worden geïnformeerd. Wij hanteren elk jaar als deadline 15 mei. Indien voor het opvolgende (nieuwe) seizoen te laat wordt opgezegd, wordt een half jaar verenigingscontributie in rekening gebracht. Mocht je in het nieuwe seizoen ook hebben deelgenomen aan wedstrijden, ben je tevens de volledige bondsafdracht verschuldigd.

Een regeling of afspraak met betrekking tot het contributiebedrag dient altijd schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd vóór het nieuwe seizoen begint. Mocht je tussentijds het lidmaatschap willen opzeggen dan dien je eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen. De uitspraak van het bestuur wordt je schriftelijk medegedeeld en is altijd bindend.

Indien je financieel niet zoveel draagkracht hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

1)    Sport- en Cultuurfonds gemeente Hengelo (http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=10594)

2)    Stichting Jeugdsportfonds (http://hengelo-borne.jeugdsportfonds.nl/)

Op de bovengenoemde websites kun je meer informatie vinden.


19-05-2012 | Beleid | 36

© Copyright 2019 Twente Buzzards